Tuesday, October 13, 2015         

KAUAKUKALAHALE


 Print   Email   Comment | View 0 Comments   Most Popular   Save   Post   Retweet

Ho‘okahi e po‘ino, pau pu i ka po‘ino

Na Maiko Doi, Kawena Komeiji me Kalei Kawa‘a

POSTED:
LAST UPDATED: 1:35 a.m. HST, Oct 23, 2010

Synopsis: Voting is important for the progression of Hawai‘i.

I ho'okahi pu'uwai aloha me nä umauma lökahi mai 'ö a 'ö o ka 'äina, e nä känaka o Hawai'i. 'O käkou ka po'e koho alaka'i küpono i mea e mälama hi'ipoi 'ia ai ka pono a me ka maluhia o këia aupuni hiwahiwa. 'Oiai iä käkou ka mana koho päloka i këia wä, e maka'ala käkou i ke kanaka küpono, akahai, lokomaika'i, a akamai ho'i i alaka'i no ka pono o Hawai'i.

Eia kahi mo'olelo mai ka wä kahiko mai no ke ali'i maika'i a küpono. 'O Mä'ilikükahi nö ia ali'i. I kona noho aupuni 'ana, ua maluhia a pömaika'i kona lähui. 'A'ole ho'i i lohe 'ia kekahi leo kani'uhü me ka 'öhumu no Mä'ilikükahi, mai nä ali'i a nä maka'äinana, mai ka po'e ki'eki'e a ka po'e ha'aha'a. He ali'i 'o Mä'ilikükahi i aloha nui 'ia a i mahalo nui 'ia ma muli o kona alaka'i küpono 'ana ma ke 'ano he ali'i. Mälama 'o ia i nä maka'äinana ma ke kauoha 'ana i nä ali'i 'ë a'e, 'a'ole läkou e ki'i wale i kä nä po'e maka'äinana. Mälama nö ho'i 'o ia i nä keiki hiapo o nä 'ohana a pau me ka ho'ona'auao pü 'ana iä läkou. Hana 'o ia i nä loko i'a a me nä lo'i kalo. Pëlä 'o ia i mälama ai i kona mau po'e känaka.

Pehea këia 'ano ali'i? Mau nö ka waiwai o ia 'ano alaka'i i këia au? Pëlä nö paha. E nänä pono käkou i ka waiwai o ia mau hana kaulana a Mä'ilikükahi. Ua ho'omalu 'o ia i nä maka'äinana me ke pale 'ana i ka hana lapuwale o nä ali'i. He mea nui paha këia iä käkou, ka mälama 'ia 'ana o nä maka'äinana o këia mau lä i 'ole e hana 'ino ka po'e ki'eki'e? A eia kekahi, ua ho'ona'auao 'o Mä'ilikükahi i nä keiki hiapo o këlä me këia 'ohana o O'ahu nei. He mea nui iä käkou ka ho'ona'auao 'ia 'ana o nä keiki o Hawai'i i këia mau lä a 'a'ole paha käkou e käko'o i nä lä fülö o nä kula aupuni. A iä Mä'ilikükahi e noho ali'i ana, ua lako ka 'äina i ka 'ai me ka i'a. Pehea käkou i këia lä? Ua lako käkou i ka 'ai me ka i'a? 'A'ole loa! Ola käkou i ka hana a nä Hoahänau Young. Na nä küpuna i hö'ike maila iä käkou i ke 'ano o ke alaka'i maika'i, a no käkou no ke kuleana o ka no'ono'o pono 'ana no këia kau koho päloka.

E nä kupa o Hawai'i, he mea pono nö ka no'ono'o 'ana i ke 'ano o nä moho ma mua o ka lä koho päloka, mai koho makapö! Iä käkou e 'imi ana i ka moho küpono, e no'ono'o käkou i nä nïnau nui o këia au. 'O wai ke käko'o i ka ho'ona'auao 'ia 'ana o nä keiki? 'O wai ke ho'olohe i ka leo heahea o nä maka'äinana o këia aupuni? 'O wai ke ho'omalu i ke külana kaulike o nä po'e a pau? Nui nä wahahe'e e nihi ana i 'ö a i 'ane'i o ke aupuni o Hawai'i a ma ka hana ka 'ike - e nänä i nä hana a nä moho ma mua o ia lä koho päloka. I laila nö käkou e 'ike aku ai i ke 'ano maoli o ua mau moho lä. Na käkou e wae i ke alaka'i küpono a inä koho wale 'ia ke alaka'i mälama 'ole i ke kanaka, hoka! Pilikia auane'i käkou i nä makahiki e hiki mai ana.

No laila, e naue aku käkou i ke koho päloka a wae i ke alaka'i küpono no käkou. Mai nänä i ka 'ölelo ho'oikaika ma ka waha, mai hilina'i wale i ka 'io i ka lewa lani. E maliu aku i ke 'ano o ke ali'i Mä'ilikükahi, a hana küpono käkou me ka lökahi ma ke koho päloka 'ana. E no'ono'o pono käkou!

E ho'ouna 'ia mai nä leka iä mäua, 'o ia ho'i 'o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
» kwong@hawaii.edu
» rsolis@hawaii.edu
a i ‘ole ia, ma ke kelepona:
» 956-2627 (Laiana)
» 956-2624 (Kekeha)
This column is coordinated by the Hawaiian Language Department at the University of Hawai'i at Mänoa, supported by the Initiative for Achieving Native Hawaiian Academic Excellence.


 Print   Email   Comment | View 0 Comments   Most Popular   Save   Post   Retweet

COMMENTS
(0)
You must be subscribed to participate in discussions


IN OTHER NEWS
Latest News/Updates