comscore E ho‘alo ‘ia ‘o Teach for America
Editorial | Kauakukalahale

E ho‘alo ‘ia ‘o Teach for America

Honolulu Star-Advertiser logo
Unlimited access to premium stories for as low as $12.95 /mo.
Get It Now
[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Synopsis: Teach for America continues to siphon funds from our community for its failed program.

‘Auhea ‘oukou e nä hoa makamaka o Kauakükalahale. Eia hou mai ua hui nei näna e ho’opakele iä käkou i ke kü’ono’ono ma ka ho’ouna aku i kä käkou kälä iä ha’i me ka huli kua wale mai i kä käkou po’e. Ua ‘ike ‘ia ka hopena o nä corps members a ka TFA i ho’ouna mai ai no ka ho’opakele mai i kä käkou po’e keiki i ka na’aupö. He mau haumäna maika’i ia no nä kula o ‘Amelika i ho’ouna ‘ia maila me ka mana’o e ho’opakele mai i kä käkou mau keiki i ka na’aupö. Aloha nö käkou. Ua hiki mai nö he 52 “corps members” i ko käkou ‘äina me ka mana’o e ho’opakele i kä mäkou po’e keiki i ka na’aupö. A he ‘elima wale nö makahiki ma ia hope mai, eia nö ke koe nei he 16 wale nö kumu. He 75% ke emi ‘ana mai!

‘O ka hiki mua ‘ana mai o ia po’e kumu ma ko käkou mau kapakai, ua ‘ölelo ‘ia läkou lä he po’e näna e ho’oikaika i ka ho’ona’auao ‘ia o nä keiki o Hawai’i nei. ‘O ka ‘oia’i’o, ‘o läkou wale nö kai ‘ike i ka pömaika’i o ka noho ‘ana ma ko käkou ‘äina nani. A i ka hala ‘ana he mau makahiki helu wale nö, ‘o ko läkou ha’alele nö ia no kekahi mau ‘oihana ho’okü’ono’ono ma loko. Pëlä nö paha ka pahuhopu o ua po’e lä. ‘A’ohe wahi mana’o maoli e kökua i kä käkou po’e kamali’i. He noho nö na’e ka hana ma palakaiko nei no kekahi mau makahiki, a i ka pau ‘ana o ia wä, ‘o ka ho’i akula nö ia i ko läkou wahi i hele mai ai, kahi ho’i e hana maoli ai ma loko o nä ‘oihana näna e ho’opiha maoli nö i ka pakeke i ke kälä. A ‘o nä keiki ma loko o nä kula, ‘o ia mau noho nele nö. Pau ke kälä a pau pü ho’i me kä läkou mau kumu. He makehewa ‘i’o nö ka hai ‘ia ‘ana o ua po’e corps member nei. He mau miliona kälä i ho’olilo ‘ia no ka hai ‘ana i ua po’e kölea nei a ‘o ka ho’i akula nö ia i ka ‘äina haole.

Eia nö ua ‘o TFA ke hö’a’o hou nei i ia hana kohu ‘ole. I këia manawa na’e, ke ho’owalewale nei i kä käkou mau haumäna ma o ka hä’awi ‘ana i ke kälä no ka lilo ‘ana i kumu. No hea mai lä na’e ia kälä? No kä käkou ‘auhau nö ia. ‘A’ole nö ia he makana na läkou i hä’awi mai ai. Na käkou nö ia kälä a ua ha’awi wale ‘ia aku iä ha’i. Pehea lä ko käkou mälama ‘ana i kä käkou? He nui ka po’e e ‘imi nei i hana a ‘o kekahi nö o ia po’e, e lilo nö i kumu maika’i no nä keiki. ‘O kä käkou hä’awi wale aku nö na’e ia i kä käkou kälä no ka hai ‘ana i këlä po’e kolea. ‘A’ole nö läkou i mäkaukau a komo wale aku nö na’e ma loko o ka lumi papa. He hüpö nö a lohe mai ke a’o.

‘O nä keiki a käkou, ua maopopo nö iä läkou ka hüpö o ia hana. Pehea lä e maopopo ‘ole ai iä käkou? Aia ko käkou pono i ka ho’omäkaukau ‘ana i po’e näna e hana no ka pono o kä käkou mau keiki a ‘a’ole no läkou wale iho nö. Aia ka mäkaukau a he komo nö i ka ho’omäkaukau ‘ana. ‘A’ohe nö e mäkaukau i ke kälä wale nö. No laila, e o’u mau hoa, mai nö e puni i ka ‘ölelo a ia hui. ‘O nä keiki ke nele.

E ho’ouna ‘ia mai nä leka iä mäua, ‘o ia ho’i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:
» kwong@hawaii.edu
» rsolis@hawaii.edu
a i ‘ole ia, ma ke kelepona:
» 956-2627 (Laiana)
» 956-2624 (Kekeha)
This column is coordinated by the Hawaiian Language Department at the University of Hawai’i at Mänoa, supported by the Initiative for Achieving Native Hawaiian Academic Excellence.

 

Comments have been disabled for this story...

Click here to see our full coverage of the coronavirus outbreak. Submit your coronavirus news tip.

Be the first to know
Get web push notifications from Star-Advertiser when the next breaking story happens — it's FREE! You just need a supported web browser.
Subscribe for this feature

Scroll Up